Ιστορία του σχολείου μας

Λίγα λόγια για την ιστορία του σχολείου μας…

Η Ιστορία του Γυμνασίου

Στις 14 Νοεμβρίου 1937 έγινε η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Γυμνασίου Σητείας. Ομιλητής ήταν ο Γυμνασιάρχης Αριστογείτων Κατσούλης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ανεγέρσεως νέου σύγχρονου διδακτηρίου γιατί το παλιό και ετοιμόρροπο ήταν και μικρό για να στεγάσει τους 250 μαθητές. Κατά τον ομιλητή συντελεστές και εμψυχωτές του έργου ήταν:

  1. Η Σχ.Εφορεία (πρόεδρος Εμμ.Καραβελάκης  γιατρός, μέλη Γεώργιος Θαλασσινός, Νικ.Μαρκάκης  και Εμμ.Ελευθεράκης).
  2. Το Εφεδρικό Ταμείο Σητείας που    αγόρασε το παλιό κτίριο με 600.000 δρχ ψήφισε    δαπάνη 300.000 δρχ. για το νέο Γυμνάσιο.
  3. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σητείας Ι.Πλατανάκης και το Κοιν.Συμβούλιο.  Η κοινότητα αγόρασε το οικόπεδο 70.000 δρχ. από τον Ι.Κολυδάκη και το δώρισε στη Σχ.Εφορεία.
  4. Ο γιατρός Μιχ.Καταπότης που    υπέδειξε και το χώρο (άλλοι είχαν    προτείνει τα Κόκκινα και άλλοι την περιοχή οινοποιείου).
  5. Ο γιατρός Κ.Τακάκης πρώην πρόεδρος Εκπ/κής Πρόνοιας.
  6. Ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Μαρκαντωνάκης πρώην Γυμνασιάρχης.

Πριν τελειώσει την ομιλία του ο Γυμνασιάρχης κάλεσε το νεαρό τότε μηχανικό κ. Χαράλαμπο Μαρκάκη να αρχίσει το έργο και τελειώνοντας απάγγειλε το παρακάτω ποίημα που ο ίδιος είχε γράψει:,

Επάνω εις την κορυφή της  πόλεως Σητείας

θεμελιούμε σήμερον κατόπιν λιτανείας,

το νέο μας Γυμνάσιον περικαλλές ως πρέπει

συγκεντρωθέντων όλων μας καθώς καθείς μας βλέπει.

Στα πρόσωπα σε γενικώς είναι  ζωγραφισμένη

χαρά και αγαλλίασις σαφώς εκπεφρασμένη.

Διδάσκοντες και μαθηταί και οι γονείς των όλοι

φαντάζονται το οίκημα ως στόλισμα   στην πόλη.

Ως φάρον τηλαυγέστατον, ως Πολικόν   αστέρα

ίνα φωτίζει και σκορπά το φως νύχτα  μέρα.

Ευχόμεθα διακαώς αισίως να τελειώσει

η αρξαμένη οικοδομή που τόσα θα μας  δώσει.

Στο έργον το κοινοφελές ως είπομεν  πολλάκις

παρακαλείται ο σεβαστός κύριος Πλατανάκης  

αντάξιος και ευτυχής πρόεδρος της Σητείας

να θέσει τον θεμέλιον μ’ ευχάς της Εκκλησίας.

Τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου (1937) οι μαθητές του Γυμνασίου έψαλαν τα παρακάτω κάλαντα -γραμμένα επίσης από το Γυμνασιάρχη Κατσούλη- αφού πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε στην πόλη έκκληση προς τους κατοίκους να βοηθήσουν οικονομικά:

“Έκκλησις Γυμνασίου Σητείας προς το κοινόν της πόλεως Σητείας”

Αξιότιμοι κύριοι

Είναι γνωσταί αι συνθήκαι υφ’ ας εθεμελιώθη και ήρχισε κτιζόμενον το νέον Γυμνάσιον Σητείας. Όλοι γνωρίζομεν ότι ανάγκη επιτακτική υπαγόρευσε την οικοδόμησιν εις την πόλιν μας συγχρονισμένου Γυμνασίου αξίου της υψηλής αποστολής του. Το Γυμνάσιο κτίζεται και η εργασία πρέπει να προχωρήσει αλματωδώς, ώστε εντός δεκαμήνου διαστήματος να παραδοθεί προς χρήσιν των τέκνων μας, άτινα ανυπομόνως προσμένουν την εν αυτώ διδασκαλίαν. Όλοι έχομεν ιεράν υποχρέωσιν να συντρέξομεν, γονείς κηδεμόνες και αυτοί οι μαθηταί.

Δια τους μαθητάς παρέχεται σήμερον η ευκαιρία ψάλλοντας τα κάλανδα να ζητήσουν τον οβολόν του σεβαστού κοινού της πόλεως, όπερ ως ελπίζομεν θέλει εκθύμως και αφιλοκερδώς συντρέξει, παρέχον τας πρώτας βάσεις και βοηθούν εις τας ευγενείς προσπαθείας της μαθητιώσης νεολαίας.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Υπέρ του ανεγειρόμενου Γυμνασίου Σητείας (Χριστούγεννα 1937)

Παρακαλώ σας άρχοντες αν είναι ορισμός σας .

να σας ζητήσω σήμερον όλων τον οβολόν σας,

δι’ έργον Πανσητειακόν μεγάλης ωφελείας

που όλους εξυπηρετεί μεθ’ υπερηφανείας.

Το νέον μας Γυμνάσιον όλοι γνωρίζετ’ ότι

θεμελιούται σήμερον χωρίς χρηματοδότη

και στρέφει όλων μας το νου κι’ όλων τας προσπαθείας

να σας παρακαλέσομεν να τύχει βοηθείας

και να το βοηθήσομεν μ’ ενίσχυσιν μεγάλη

να δυνηθεί πλιό σύντομα, αμέσως να προβάλει

και να φανεί περήφανα συντελεστής παράγων

ρίπτον ακτίνας φωτεινάς ως ο αστήρ των μάγων.

Να μας αξιώσει ο Θεός όλοι μας να το δούμε

περήφανον υψούμενον καθώς επιθυμούμε.

Είθε ο Αγιος Θεός σ΄αυτούς που θα συντρέξουν

να δώσει πλούσι’ αγαθά ποτέ να μη στηρέψουν

Να ζήσουνε χρόνια πολλά υπερευτυχισμένοι

καλόκαρδοι, χαρούμενοι όλοι διαφορεμένοι.

Το νέον μας Γυμνάσιον μ’ υγεία να το δούμε

του χρόνου τα Χριστούγεννα όλοι ν’ αξιωθούμε.

 

Όπως φαίνεται από τα κάλαντα χρηματοδότης άλλος δεν υπήρχε εκτός από τους ντόπιους. Γι’ αυτό αποφασίστηκε και η σύσταση ερανικής Επιτροπής και εισπράχθηκαν σημαντικά ποσά από τους “απανταχού” Στειακούς.

Το Γυμνάσιο αποπερατώθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια. Τα εγκαίνια γίνανε στις 3 του Οκτώβρη 1939.

Το άρθρο προέρχεται από την ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Σητείας.